2019-03-20
Dagens namn: Joakim
Kim

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 722462
Information om cookies

Vädret Kungsör


MEDLEMSMÖTE OM BOTTENFÄRGER
Nu är allt klart för mötet om båtbottenfärger. Det är ett möte för Arboga Båtklubb, Kungsörs Motorbåtsklubb och Kungsörs Segelsällskap.

Peter Karlsson från SBU kommer till Kungsör och håller föredrag om bottenfärger och svarar på våra frågor.

Torsdagen den 28 mars
18.00 - 18.30 kaffe och mingel
18.30 - föredrag och frågor

Ulvesundskolan i Kungsör

Koordinater 59.40793 N och 16.09774 E
Välkomna

---------------------------------------------------------------------------------------------PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTET 26 FEBRUARI
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningens godkännande. Godkändes.

3. Godkännande av föregående protokoll.
Godkändes.

4. Skrivelser / meddelanden.
* SBU konferens 16-17 mars: inställd på grund av för få anmälda deltagare.
* MBF:s Båtdag den 21 mars: Bo Altun åker som representant från KMBK.

5. Ekonomi.
Kontantkassan är nu avskaffad meddelade kassören, sedan presenterades en likviditetsrapport för 2019.
Attestering av fakturor diskuterades, sekreteraren påminde styrelsen att ett beslut i frågan har redan tagits, frågan bordlades så att berörda personer får se beslutet.
Några medlemmar har efter påminnelse fortfarande inte betalt avgifterna och kommer nu att meddelas om uteslutning.

6. Ärenden från årsmötet.
* Antal medlemmar i KMBK: 183st.
* Gruppansvariga Harsten: Lotta och Göran Eriksson föreslogs och kommer att kallas till nästa möte.
* Tillsättande av personer till miljögruppen: Ordförande kommer att kontakta Jessica Andersson.
* Fråga angående fondering av medel: frågan bordlades så man får tid att ta reda på vilka regler som gäller.

7. Rapporter.
* Brygg: Inget nytt. Ansvarig inte närvarande.
* Slip: Rörelsevakt och lampor ska köpas in och monteras, Rolf Eriksson kommer att engageras i elsäkerhetsarbetet.
* Harsten: Inget nytt. Inga ansvariga valda.
* Materialförvaltare: inget nytt.
* Trivselgruppen: Inget nytt. Ansvariga inte närvarande
* Registret: Inget nytt.
* Miljögruppen: Ansvarig inte närvarande.

8. Bordlagda frågor. Inga.

9. Kvarstående arbeten. Inga.

10. Övriga frågor.
* Program för 2019: Bordlades till nästa möte.
* Ellådor: Två stycken ellådor för mätning av elförbrukningen kommer efter styrelsebeslut att ordnas av Lennart Johansson.

11. Nästa möte. Tisdag den 26/3 kl. 19:00 i klubbhuset.

12. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

------------------------------------------------------------------------------------------

LÄS !!! VIKTIGT INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR !!!
Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

Den 23 april kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till KMBK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi hade brister. Bristerna som kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärger.

Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister!

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag, som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med våra uppdaterade stadgar och hamn- och slipregler.

Våra miljöregler är inte svåra att följa.

Största bristen vi har är vår hantering av kemikalier. För att förhindra att vi förorenar marken så skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och för omgivningen.

Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor (eller som bottentvättas på vårt område) skall vara sanerade inom några år.

Första delmålen är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för sanering men också att bjuda in till en informationskväll.

Eftersom bara hälften av alla båtar ligger vid våra bryggor - eller på slipen - så är det inte enkelt att göra en så kallad XRF-mätning. Alla båtägare har därför uppmanats att svara på en enkät om sin båts bottenfärg.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.


KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!