Hamn- och slipregler

HAMN- och SLIPREGLER för Kungsörs Motorbåtsklubb (KMBK)

* Reviderade vid årsmöte den 06 februari 2012.
* Reviderade vid extra årsmöte den 19 november 2013.
* Reviderade vid årsmöte den 14 februari 2017.
* Reviderade vid årsmöte den 13 februari 2018.
* Reviderade vid årsmötet den 12 februari 2019
* Reviderade vid årsmötet den 11 februari 2020

 

  1. HAMN- OCH SLIPREGLER

1.1     KMBK:s lediga hamnplatser fördelas bland medlemmarna efter KMBK:s kölista.

1.2     Omyndig medlem får hyra hamn- och vinteruppläggningsplats efter målsmans skriftliga medgivande.

1.3     Sökande som tilldelats hamnplats stryks som sökande. Om platsen inte accepteras placeras den sökande sist i kölistan (förutsatt att den erbjudna platsen var tillräckligt bred och djup).

1.4     Rätten till hamnplats som inte utnyttjas anses förverkad såvida styrelsen ej skriftligt meddelats. Maximalt ett år (båtsäsong) medges att platsen står outnyttjad.

1.5     Under båtsäsongen kan medlem lämna tillbaka sin hamnplats till klubben. Hela avgiften för hamnplats återbetalas under förutsättning att klubben kan avyttra platsen till annan medlem som står på tur enligt kölistan.

1.6     Det är tillåtet att under max en båtsäsong låna ut sin hamnplats till båt som är minst ansvarsförsäkrad. Medlemmen kvarstår som ansvarig för hamnplatsen.

1.7     Innehavare/sökande med fysiskt handikapp, i tur att tilldelas hamnplats, skall ges lämplig båtplats.

1.8     Innehavare av hamnplats, som byter till större båt har förtur om den gamla platsen inte räcker till för den nya båten.

1.9     Innehavare av hamnplats kan av bryggförvaltaren tilldelas annan plats.

1.10   Bryggförvaltaren har rätt att anpassa bryggplatsbredd.

1.11   Tvångsförflyttning mellan hamnarna skall inte ske.

1.12   Privata bryggor tillåts inte inom klubbens områden.

1.13   Båtägare som hyr hamn- och/eller vinteruppläggningsplats skall ha sin båt minst ansvarsförsäkrad under hela tiden som den befinner sig på KMBK:s område. Kopia av giltigt försäkringsbevis skall lämnas till slipförman eller bryggförvaltare.

1.14   Båtägare skall före alla KMBK:s engagemang med båten lämna in en kopia av giltigt försäkringsbevis till slipförman.

1.15   Har avgift för hamn- resp. uppläggningsplats inte betalats inom föreskriven tid kan KMBK säga upp rätten att utnyttja platsen inom 30 dagar. Styrelsen får bevilja uppskov med betalningen om det finns särskilda skäl för detta.
Vid uppsägningstidens utgång får styrelsen uppmana båtägaren att inom den tid som styrelsen anger flytta bort båten och/eller annan egendom med upplysning att handräckning annars kan komma att begäras hos Kronofogden för att på ägarens bekostnad skaffa bort föremålen från KMBK:s område.

1.16   Alla båtar bör sjösättas senast 15 augusti varje år.
Båtägare som inte har möjlighet att sjösätta blir debiterad ”slipavgift sommar” efter 16 augusti. Är det av särskilda skäl omöjligt för båtägaren att sjösätta båten kan styrelsen medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse för innevarande år. Skriftlig ansökan om detta skall inkomma till styrelsen senast 1 augusti.

1.17   Inga båtar får ligga vid KMBK:s bryggor under vintern (december – februari).
Båtägare som inte har tagit bort sin båt från KMBK:s bryggplats blir debiterad ”bryggavgift vinter” efter 1 december.

1.18   Om utesluten medlem inte tar bort sin egendom inom två månader kan KMBK begära handräckning hos Kronofogden för att på ägarens bekostnad avhysa egendomen.

1.19   Egendom som inte faller in under punkt 1.16 och 1.17 tillfaller KMBK utan lösen enligt 8 kap 22§ jordabalken. Rekommenderat brev med denna anmaning kommer att skickas till den för KMBK senast kända adress.
Utdrag ur jordabalken:
22 § Har avträdande arrendator på arrendestället lämnat kvar annan honom tillhörig egendom än som avses i 21 § och försummar han att inom tre månader efter anmaning föra bort egendomen, tillfaller den jordägaren utan lösen.

1.20   Avgift för hamnplats beslutas vid årsmöte. Avgiften består av en grundavgift plus en tilläggsavgift per decimeter brygga som tas i anspråk.

 

  1. FÖR SLIPOMRÅDET GÄLLER

2.1     Maxvikt för båt inklusive båtvagn är 8 ton på slipområdet.

2.2     Slipen är bemannad vid sjösättnings- och upptagningstillfällen

2.3     Medlem som har vintertäckning som kan medföra fara för person eller skada på annans egendom skall omedelbart åtlyda uppmaning till rättelse. Ohörsamhet medför att de städnings- reparations- eller rivningskostnader som åsamkats klubben skall betalas av medlemmen.

2.4     Medlem som har dålig ordning på sin vinteruppläggningsplats eller på sin hamnplats skall omedelbart åtlyda uppmaning till rättelse. Ohörsamhet kan medföra att vinteruppläggningsplats respektive hamnplats sägs upp och att de städningskostnader som åsamkats klubben skall betalas av medlemmen.

2.5     Endast material till egen
-båt
-båtvagn
-pallning
-båttäckning
får förvaras på KMBK:s område.

2.6     Endast arbete på egen eller klubbmedlems båt, båtvagn eller båttäckning är tillåten.

2.7     För ”Heta arbeten” såsom svetsning, vinkelslipning, arbete med värmepistol m.m. som medför uppvärmning eller gnistbildning skall ske med största försiktighet. Klubbens säkerhetsvagn skall placeras direkt i anslutning till arbetet.

2.8     Ansvaret för att arbetet utförs på ett brandsäkert sätt ligger alltid på den som utför arbetet.

2.9     Avgifter för båthantering/-förvaring är:
A) Båtupptagning per säsong (inklusive iläggning av båten).
B) Slipavgift vinter (båtens längd (löa) x bredd x avgift).
C) Slipavgift sommar (gäller båt som ligger på land 15 augusti).
Respektive avgift fastställs av årsmötet.

2.10   Medlem som själv tar upp båten och därefter förvarar båten på slipen betalar slipavgift.

2.11   Medlem som överlåter åt slipgruppen att ta upp båten, men vill förvara båten på annan plats, betalar avgift för båtupptagning.

2.12   Medlem får använda båtrampen utan någon annan kostnad än den ordinarie medlemsavgiften.

 

  1. FÖR MARKERADE SERVICEBRYGGOR GÄLLER

3.1     Bryggorna är till för medlemmars båtar som behöver plats för tillfällig reparation eller för lossning och lastning.

3.2     Medlem vars båt som behöver ligga längre tid än 1 dag måste kontakta någon inom bryggkommittén eller annan ansvarig.

3.3     Båt vid servicebryggorna som sticker ut utanför bryggan och därmed hindrar tillgång till ramp eller hyrd plats får inte lämnas utan tillsyn.

 

  1. REGLER ELHANTERING

4.1     Endast skarvsladdar och elektrisk utrustning godkända för utomhusbruk får användas.

4.2     Fel på KMBK:s elanläggning skall rapporteras till slipförman.

4.3     Elektriska värmeanläggningar får INTE vara påslagna i båten när den lämnas för dagen.

 

  1. REGLER FÖR ARBETSPLIKT

5.1     Medlemmar som har sin båt vid Tegeludden, Runnabryggan, Runnastrand eller upplagd på slipen omfattas av arbetsplikt. Arbetsplikten är 3 timmar per säsong. Avgift för ej utförd arbetsplikt bestäms av årsmötet.