Stadgar

KMBK:s STADGAR
* Antagna vid årsmöte den 16 februari 1974.
* Reviderade vid årsmöte den 16 december 1992.
* Reviderade vid årsmöte den 08 november 1997.
* Reviderade vid årsmöte den 07 november 1998.
* Reviderade vid årsmöte den 15 november 2008
* Reviderade vid årsmöte den 10 februari 2011.
* Reviderade vid årsmöte den 14 februari 2017.
* Reviderade vid årsmöte den 13 februari 2018
* Reviderade vid årsmötet den 12 februari 2019

1. NAMN
Kungsörs Motorbåtsklubb, stiftad 1957, är en allmännyttig ideell förening.

2. KLUBBENS ÄNDAMÅL
Kungsörs motorbåtsklubb (KMBK) har till ändamål:

-att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade

– att bedriva utbildningsverksamhet för att utveckla medlemmarnas kunskaper vad gäller sjösäkerhet och ett gott sjömanskap

– att med samverkan mellan medlemmarna tillhandahålla säker hamnplats samt att säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt

– att på klubbens klubbholme ge medlemmarna och gästande båtbesättningar möjlighet till friluftsliv och rekreation

– att bedriva ungdomsverksamhet för att utveckla ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och sjösäkerhet

– att skapa sådana förhållanden att klubbens hamn- och varvsverksamhet förblir långsiktigt hållbara

– att driva klubbens verksamhet på ett effektivt sätt genom att tillvarata medlemmarnas gemensamma arbetsinsatser

– att verka för ett gott kamratskap

– att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer

– att genom dels eget aktivt engagemang, dels via regionalt förbund och riksorganisation föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor.

MEDLEMSSKAP OCH VILLKOR FÖR INTRÄDE

2.1. Medlem tas in i klubben efter skriftlig anmälan. Den sökande får inte ha obetalda skulder till KMBK.
Först efter erlagda avgifter gäller medlemskap.

2.2. Personer, som erhåller medlemskap efter 1:a oktober, är befriade från årsavgiften för den resterande perioden av året. Inträdesavgiften skall dock erläggas.

2.3. Medlem skall hålla sig uppdaterad om och följa KMBK:s stadgar, miljö-, hamn- och slipregler.

3. AVGIFTER

3.1. Avgifter och betalningsdatum beslutas av årsmötet.

3.2. Medlem skall betala avgifter senast vid fakturans förfallodag.

3.3. Medlem som inte erlagt fastställd avgift senast vid påminnelsefakturans förfallodag utesluts ur KMBK.

4. UTTRÄDE UR KLUBBEN

4.1. Medlem som önskar utträde ur KMBK skall meddela styrelsen detta – muntligt eller skriftligt.

4.2. Medlem som skadar klubben kan av styrelsen uteslutas.

4.3. Avgående eller utesluten medlem äger inte rätt att återfå inbetalda avgifter.

5. STYRELSEN OCH DESS ÅLIGGANDE

5.1. KMBK:s styrelse har sitt säte i Kungsör och består av ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande, materielförvaltare, slipförman, bryggförvaltare, miljöansvarig samt ansvariga för trivselgrupp och klubbholmen Harsten.

5.2.
På årsmötet väljs ledamöterna för en tid av två år. Ordförande, sekreterare och ytterligare en ledamot väljs vid jämnt årtal. Kassör och övriga väljs vid udda årtal.

Två styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år.

5.3. KMBK som firma tecknas av ordförande och kassören tillsammans för belopp över 20.000 kr samt därunder var för sig.

5.4. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. All omröstning inom styrelsen skall vara öppen. Uppstår lika röstdelar gäller den mening som ordförande företräder. Styrelseledamot kan reservera sig mot beslut och fritages därigenom från det ansvar som beslut kan medföra.

5.5. Suppleanterna meddelas när styrelsen sammanträder och har yttranderätt men inte rösträtt. När någon av de ordinarie styrelseledamöterna har laga förfall inkallas suppleanterna i vald ordning.

5.6. Det åligger styrelsen:
– att verkställa av föreningsmöten fattade beslut
– att representera båtklubben
– att förbereda inkomna ärenden och motioner inför årsmötet
– att upprätta berättelse om klubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat
– att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
– att vid behov omfördela budgeterade medel
– att ange uppdrag till kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.

6. AVSÄGELSER

6.1. Avgår styrelseledamot under mandattiden, inkallas suppleant i vald ordning.

6.2. Styrelsen äger rätt att vid behov utlysa nyval eller utse lämplig person under tiden fram till nästa årsmöte.

7. RÄKENSKAP OCH REVISION

7.1. KMBK:s verksamhetsår räknas från ordinarie årsmöte till nästkommande ordinarie årsmöte.

7.2. KMBK:s räkenskapsår är kalenderår.

7.3. KMBK:s verksamhet granskas av två revisorer, vilka väljs för en tid av två år och vilka avgår växelvis vartannat år. Årligen väljs två revisorsuppleanter för en tid av ett år.

7.4. Kassören skall överlämna handlingar till revisorerna senast två veckor före årsmötet.

7.5. Revisonsberättelsen skall redovisas vid årsmötet.

7.6. Revisorerna skall till- eller avstyrka styrelsen ansvarsfrihet.

7.7. Revisorerna äger rätt att kalla klubbens medlemmar till extra sammanträde.

SAMMANTRÄDEN OCH MÖTEN

7.8. Protokoll förs vid alla sammanträden/möten och justeras så snart som möjligt av ordföranden eller utsedda justeringsmän. Snarast efter justering skall protokoll finnas tillgängliga.

7.9. Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 15 år.

7.10. Varje medlem har en röst. Röstning med fullmakt medges inte. Icke röstberättigad medlem har yttrande och förslagsrätt.

7.11. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där inte annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

7.12. Om sluten omröstning begärs skall sådan ske.

7.13. Vid omröstning om styrelsens förtroende, som skall anges i kallelsen, deltar inte styrelsen.

7.14. Styrelsen deltar inte i val av revisorer.

7.15. Extra möte hålls när styrelsen så finner nödvändigt eller om 1/10 av klubbens medlemmar skriftligt gör framställan härom.

7.16. Alla sammanträden/möten hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelsen sker senast 8 dagar före sammanträdet/mötet.
Kallelsen till årsmötet senast två veckor före årsmötet.

7.17. Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före.

7.18. Årsmöte hålls senast under februari.

7.19. Styrelse- och funktionärsarvode utgår inte.

7.20. Vid årsmötet skall minst följande ärenden behandlas:
1. Årsmötets öppnande.
2. Årsmötets stadgeenliga kallelse.
3. Dagordningens godkännande.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Val av två rösträknare tillika justeringsmän.
6. Föredragning av protokoll.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Kassaberättelse.
9. Revisionsberättelse.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Redovisning av verksamhetsplan.
12. Budget för kommande verksamhetsår.
13. Fastställande av årsavgifter och betalningsdatum.
14. Motioner till årsmötet.
15. Val av styrelseledamöter.
16. Val av två styrelsesuppleanter.
17. Val av övriga funktionärer.
18. Val av en revisor.
19. Val av två revisorsuppleanter.
20. Val av en valberedare för två år (två valberedare väljs växelvis vart annat år).

8. STADGE- OCH REGELÄNDRING

8.1. Stadgar
För ändring av stadgar fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid årsmöte

8.2. Miljöregler
För antagande och ändring av miljöregler fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid ett medlems- eller årsmöte.
Dessa regler ingår som en del av KMBK:s stadgar.

8.3. Hamn- och slipregler
För ändring av hamn- och slipregler fordras kvalificerad (2/3) majoritet vid ett medlems- eller årsmöte.
Dessa regler ingår som en del av KMBK:s stadgar.

8.4. I kallelsen skall anges att stadge-och/eller miljö-, hamn- och slipändring föreslås.

9. KMBK:s UPPLÖSNING

9.1. Beslut om KMBK:s upplösning skall för att vara giltigt fattas med kvalificerad (2/3) majoritet av närvarande medlemmar med rösträtt vid två på varandra följande årsmöten.

9.2. Vid KMBK:s upplösning skall tillgångarna doneras till Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS):s närmaste station.