Styrelsens uppgifter

ORDFÖRANDE:
1. Leda klubbens styrelsemöten
2. Svara för att fattade beslut från styrelse-, medlems- och årsmöten, genomförs.
3. Svara för att all verksamhet sker inom beslutade budgetramar.
4. Leda och övervaka verksamhet efter klubbens stadgar samt hamn- och slipregler
5. Att vårda klubbens tillgångar på bästa sätt.
6. Representera KMBK i offentliga sammanhang.

VICE ORDFÖRANDE:
1. Vara ordinarie styrelseledamot och vara väl förtrogen med klubbens verksamhet, och besluta efter KMBK:s stadgar och hamn- och slipregler.
2. När ordförande är frånvarande, leda klubbens styrelsemöten och verksamhet
3. Att vid sekreterarens frånvaro, upprätta protokoll.
4. Att leda medlemsgruppen.

SEKRETERAREN:
1. Närvara och inneha en ordinarie styrelseplats
2. Svarar för klubbens korrespondens.
3. Svarar för förande av mötesprotokoll.
4. Svara för att protokoll justeras och därefter säkert arkiveras.
5. Svara för att dokument, viktiga för klubbens verksamhet, säkert registreras och arkiveras.
6. Vara väl förtrogen med och följa KMBK:s stadgar, hamn- och slipregler.
7. Svara för att beslutade förändringar i klubbens regelsystem genomförs och får laga kraft vid årsmöte och/eller medlemsmöten..
8. Ansvara för klubbens websida.
9. Sammanställa årsprogrammet till KMBK:s medlemmar.

KASSÖREN:
1. Närvara och inneha en ordinarie styrelseplats
2. Svarar inför styrelsen att klubbens räkenskaper sköts enligt god sed utan kollisionsrisk för gällande lagar och förordningar.
3. Vara väl förtrogen med och följa KMBK:s stadgar, hamn- och slipregler.
4. Att överskådligt redovisa klubbens ekonomi.
5. Att upprätta budgetförslag samt utöva kontroll av att verksamheten hålls inom beslutade budgetramar.
6. Svara för att beslutade intäkter faktureras i tid.
7. Svara för att fakturor betalas i tid.
8. Inneha kunskapen att arbeta med SBU:s Bas-M och Bas-K.

SLIPFÖRMANNEN:
1. Närvara och inneha en ordinarie styrelseplats.
2. Äska medel i budgeten till slipgruppens verksamhet och se till att arbetet utförs inom budgetramarna.
3. Vara väl förtrogen med och följa klubbens stadgar samt hamn- och slipregler
4. Ansvara för den allmänna ordningen på slipområdet och att all hamnverksamhet bedrivs på ett säkert och tryggt sätt.
5. Att inkräva försäkringsintyg och inte befatta sig med oförsäkrade båtar.
6. Ansvara för städning, gräsklippning m.m. på slipområdet samt att vattenposter och elplintar fungerar.
7. Se till att båttält monteras ner, två veckor efter sjösättningen och att pallningsmaterial städas undan. Slipförmannen kan i samband med omfattande båtrenovering ge uppskov från kravet att riva båttältet: Tillståndet gäller bara ett år.
8. Lämna förslag till styrelsen på sjö- och torrsättningsdagar.
9. Leda och fördela arbetet för övriga medlemmarna i slipgruppen samt upprätta planering för sjö- och torrsättningen.
10. Att tilldelade tider vid sjö- och torrsättning distribueras till berörda medlemmar.
11. Ansvara att all utrustning finns på plats (traktor) och allt fungerar.
12. Utdela vinterplatser på slipområdet.
13. Inneha rätt att förbjuda användningen av undermåliga vagnar och vaggor.
14. Tillsammans med bryggförvaltaren organisera arbetet vid arbetskvällarna.

BRYGGFÖRVALTAREN:
1. Närvara och inneha en ordinarie styrelseplats.
2. Äska medel i budgeten till brygg-gruppens verksamhet och se till att arbetet utförs inom budgetramarna.
3. Vara väl förtrogen med och följa klubbens stadgar samt hamn- och slipregler
4. Ansvara för underhållet av klubbens samtliga bryggor tillsammans med övriga medlemmar i brygg-gruppen.
5. Tillsammans med slipförmannen organisera arbetet vid arbetskvällarna.
6. Fördela bryggplatser samt organisera bryggkön.
7. Kräva försäkringsintyg och inte befatta sig med oförsäkrade båtar.

MATERAILFÖRVALTAREN:
1. Närvara och inneha en ordinarie styrelseplats
2. Äska medel i budgeten till sin verksamhet och se till att arbetet utförs inom budgetramarna.
3. Vara väl förtrogen med och följa klubbens stadgar samt hamn- och slipregler.
4. Svara för underhållet och skötsel av byggnaderna på slipområdet.
5. Svara för ordningen i redskapsboden
6. Svarar för att klubbens utrustning fungerar och att utslitet material kasseras och ersätts.
7. Förvara klubbens flaggor och vimplar och beställa nya när så krävs.
8. Registrera utlåningen av nycklar till klubbens olika byggnader.

REGISTERHÅLLAREN:
1. Föra klubbens register i SBU:s Bas-M och Bas-K.
2. Vara styrelsemedlemmarnas stöd och support i registerfrågor.
3. Delta i faktureringen
4. Sköta klubbens websida (under överinseende från sekreteraren).
5. Inneha klubbens kanslitjänst.
6. Sköta uppdateringen av ”Nomenklaturen för styrelsemedlemmar” och att den vid förändringar distribueras till styrelsen.
7. Sköta utskick till nya medlemmar av flaggor m.m.

STYRELSESUPPLEANTER:
1. Är ersättare i styrelse. Suppleant inträder för ordinarie ledamot då denne har förhinder. I KMBK kallas suppleanterna till alla sammanträden och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Då suppleanten ersätter någon i styrelsen har de däremot även rösträtt. Arbetsuppgiften som suppleant kan gälla under bara ett enda möten eller också under en längre tidsperiod såsom resten av en mandattid.
2. Suppleanten skall vara väl förtrogen med klubbens verksamhet och inneha kunskaper om KMBK:s stadgar och hamn- och slipregler.

HARSTENSGRUPPEN:
1. Äska medel i budgeten till verksamhet och se till att arbetet utförs inom budgetramarna.
2. Ansvarar för underhåll och skötsel av samtliga anläggningar vid klubbholmen.
3. Ansvarar för städning, gräsklippning, latrin och ved på Harsten.
4. Upprätta ordningsregler (som därefter beslutas av styrelsen).
5. Varje vår ordna att bryggor/bastu kommer på plats vid Harsten.
6. Ordna för vinterförvaring av inventarier på Harsten samt för bryggor och bastu.
7. Märka ut inseglingsrännan och övriga sjöhinder.

PROJEKTBESKRIVNING: INVENTERING AV KLUBBENS BRYGG- OCH HAMNSTATUS.

KMBK har ett stort antal bryggplatser som behöver ett löpande underhåll. Eftersom bryggorna är gamla (byggdes på 70-talet) behövs en grundläggande inventering (vattendjup, bommar/stolpar, bryggstommar, bryggdäck, räcken mm) som klarlägger både status och kommande investeringsbehov, både kortsiktigt och långsiktigt.
Inventeringen skall göras av en arbetsgrupp med Lennart Johansson som ansvarig. Lennart får själv utse vilka medlemmar som skall ingå i gruppen.
Resultatet från inventeringen skall presenteras för styrelsen.