KMBK:s första protokoll 1957

Protokoll fört vid interimsstyrelsens möte den 12/3 1957

1.
Mötet öppnades av ordförande i interimstyrelsen, herr Arne Johansson, som hälsade välkomna och uppläste dagordningen, vilket godkändes.

2.
Att leda mötets förhandlingar valdes till ordförande Arne Johansson och till sekreterare Sven Lundqvist.

3.
Klubbens namn fastställdes, vilket blev Kungsörs Motorbåtsklubb (KMBK).

4.
Köpings Motorbåtsklubbs stadgar upplästes varefter mötet beslutade att styrelsen skulle få i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar för KMBK.

5.
Till styrelseledamöter på ett år valdes Arne Johansson, Harald Andersson, Gunnar Lindholm, Sven Karlsson och Fröken Kerstin Holtzberg, suppleanter Sven Lundqvist å Karl Oskar Andersson,

6.
Beslutade att klubben skulle anslutas till Västra Mälarens Motorbåtsförbund.

7.
Beslöt att inträdesavgiften skall fastställas till fem kronor (5:-) och årsavgiften till fem kronor (5:-).

8.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet att inköpa kassabok och protokollsbok samt att ordna med medlemskort.

9.
Behandlades frågan om inköp av vimplar åt medlemmarna och beslöts styrelsen att inkomma med förslag vid nästa möte.

10.
Då inget vidare framkom till behandling, avslutades mötet.

Kungsör som ovan
Sven Lundqvist
Sekr

Justerat den 15-3-57
Arne Johansson

———–

Protokoll från KMBK:s första styrelsemöte 15 mars 1957

1.
Mötet öppnades av Arne Johansson

2.
Styrelsen konstituerade sig. Ordf. blev Arne Johansson, kassör Gunnar Lindholm, vice ordf. Sven Karlsson, sekr Harald Andersson

3.
Kristina Holzberg önskade bli befriad från sitt styrelseuppdrag, vilket godkändes.

4.
Förslag till stadgar upprättades.

5.
Styrelsen beslöt att medlemskort skulle tryckas och texten på dessa fastställdes och Sven Karlsson fick uppdrag att sköta om det.

6.
Mötet beslöt att Arne Johansson och Harlad Andersson skulle kontakta någon av Köpingens representater för att få reda på hur långt den utredning om småbåtshamnen hade avancerat.

Harald Andersson
Sekr

Justerat den 27-3-57
Arne Johansson
Ordf.