Regler för sanering

Detta projekt har delfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Kungsör 2021-03-03

Regler vid sanering av bottenfärg

 1. Start
  Före sanering skall någon från miljögruppen kontaktas. Vi besiktigar då arbetsplatsen och går igenom hur du skall göra och vilka hänsyn och försiktighetsåtgärder som måste vidtas. Att ta bort gammal färg på fel sätt kan vara en större hälso- och miljörisk än att låta den sitta kvar. Saneringen skall dokumenteras med foto före, under och efter arbetet. Kvitton på egna inköp samt nedlagd tid skall redovisas. KMBK håller med tidrapportunderlag.

Efter utförd och godkänd sanering skapar KMBK ett intyg för redovisning till länsstyrelsen på att båten är fri från biocidfärg. Båtägaren kan köpa detta intyg från KMBK.

 

 1. Metoder
  Sanering skall ske genom skrapning/slipning. Skrapning görs med hjälp av färgborttagningsmedel. Vid slipning skallde slipmaskiner med dammutsug som tillhandahålls av KMBK användas. Våtslipning eller blästring av bottenfärg är helt förbjudet inom KMBK slipområde.

 

 1. Sanering
  Vid sanering i eget båtskjul skall marken täckas med heltäckande presenning eller plast som även går tillräckligt upp på sidorna för att förhindra att eventuella färgrester kommer ut. Medlemmar som inte har båtskjul skall använda anvisat tält.

 

 1. Personlig skyddsutrustning
  Den person som utför saneringen eller medverkar vid städning av ytor där det finns risk för att färgrester hamnat skall använda skyddsutrustning. KMBK håller med engångsoveraller, skyddsglasögon samt andningsskydd som är godkända för ändamålet. Övrig utrustning hålls av medlemmen.

 

 1. Ny bottenmålning
  Om båten ska bottenmålas efter sanering får endast färgtyper godkända för insjövatten användas, t.ex. epoxisystem.

 

 1. Inlämning av farligt avfall
  Uppsamlade färgrester, filterpåsar från dammsugare, överbliven färg, lösningsmedel, använda penslar och roller, engångsoveraller, marktäckning med mera skall lämnas i den container som VAFAB placerat på KMBK:s område.

Inget farligt avfall från saneringen får lämnas på annat sätt

 

Saneringsgruppen består av medlemmarna i miljögruppen: Joakim Bockman, Urban Dahlgren och Bo Altun.