VÄLKOMMEN TILL ÅRETS JULTALLRIK!

KMBK vill tacka alla ni som på olika sätt ställt upp och arbetat med något under året – stort som smått – med en inbjudan till
KMBK:s JULTALLRIK
tisdagen den 17 december klockan 19.00 i KSS (OBS!!!) klubbhus, Tegeludden.
Klubben håller med mat och dryck. (Starkare drycker tar man med sig).

Anmälan till: Urban Dahlgren 070-542 99 56 – ur.dahlgren@telia.com
Obs! anmälan är bindande och skall vara Urban tillhanda senast den 12/12.

MEDLEMSMÖTET

Vår båtklubb mår bra! Styrelsens genomgång präglades av optimism: Alla bryggplatser är uthyrda. Våra intäkter och utgifter är bättre än prognoserna – och vi får flera medlemmar. Det som återstår är att söka nödvändiga tillstånd för Harsten och att påbörja arbetet med att förlänga vårt hyresavtal, som löper ut 2025.

 

Kvällens diskussion kom mycket att handla om

Lennart Johansson

GIFTIGA BOTTENFÄRGER !
-Det finns många frågetecken kring de nya reglerna om giftiga bottenfärger. Det framstod tydligt när vi tog del av LENNART JOHANSSONS genomgång av de miljöregler som skall börja gälla om bara några år.

-Koppar och tenn som ingår i många båtfärger, får inte förekomma på båtarna i Mälaren.

-Båtklubbarna – och även KMBK – har nu två år på sig att få bort giftiga bottenfärger på medlemsbåtar och att saneringen görs på ett miljörätt sätt. Transportstyrelsen har ännu inte bestämt vilka nivåer som accepteras. För oss, som skall kontrollera efterlevnaden, finns knappt några mätinstrument att köpa eller hyra. Priset på en scanner är cirka 1 miljon.

Och, det räcker inte att göra en mätning av bottenfärgen vid ett enda tillfälle. Behovet av mätningar kommer att behöva göras flera gånger under en båtsäsong. Vi behöver exempelvis kontrollera och godkänna en sanerad båt eller när klubben får nya medlemmar med okända bottenfärger. Kontrollen kommer att omfatta båtar som tvättas på slipen eller ligger vid våra bryggor.

– Styrelsen kommer att besluta om vi skall göra en första skanning våra båtar. Undersökningen kommer att göras av företaget Happy Boat som har gjort undersökningar hos Arboga Båtklubb, som hos KSS.

– Eftersom det är kostsamt åtgärd, söker vi ett s.k. LOV-bidrag från Länsstyrelsen. Men, låneansökan brådskar. Den skall senast vara inlämnad under november 2019.

Klubben kommer att hålla dig informerad – rullande – via mail och hemsidan.

STYRELSEMÖTET 20 OKTOBER…

EKONOMIN
– Fortfarande har klubben en bra ekonomi.
– Den här månaden har vi betalt hyran för hetvattentvätten, som användes vid torrsättningen.
– Inköpet av miljöcontainern är nu också reglerad.
– Vi har utomstående fordringar på 8.200 kronor.

HARSTEN
– Tillsyn skedde den 18 september av Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Detaljer från inspektionen finns att läsa längre ner på hemsidan.

– Vår ordförande Bo Altun har varit i kontakt med Gustavianska Stift Vid Uppsala Akademi, som är vår hyresvärd. Akademien har inga invändningar mot våra byggnader på ön, eller de framtida planer som vi har. Men vi får nej på frågan om vi får köpa Harsten.

– Arrendet gäller till 2025 och till dess måste nog en ny brygga köpas. Men, innan vi gör den investeringen måste frågan om fortsatt arrendet vara löst. Bo Altun jobbar med frågan.

BRYGGORNA
– Renovering av Tegelbryggan pågår.
– Platserna vid Elverkskajen skall numreras.
– Fem eller sex flottörer skall bytas ut.

SLIPEN
– Belysningen utanför klubbhuset skall bytas.
– Båtvagnarna på slipen skall märkas med ägarens namn.

TRIVSELGRUPPEN
– Eva och Tero Suontausta avgår ur trivselgruppen vid årsmötet. Valberedningen arbetar på att hitta duktiga ersättare som Eva och Tero har varit.

MILJÖ
– Arboga Båtklubb och KSS har mätt bottenfärgerna på klubbens båtar med blandat resultat.

Vår styrelsen diskuterade om även KMBK skall kontrollera bottenfärgerna på medlemmarnas båtar. Det gäller båtar som ligger på slipområdet, eller vid klubbens bryggor.
Styrelsen har gett Lennart Johansson uppdrag att undersöka om vi kan få LOVA-bidrag från Länsstyrelsen för att delfinansiera mätningarna.

REGISTRET
– Det har tillkommit en ny medlem sedan förra månaden.

BORDLAGDA FRÅGOR
– Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att godkänna förslaget att låsta medel fonderas för inköp av ny Harstensbrygga samt att pengar avsätts varje år till det brygginköpet.

RENOVERING AV TEGELUDDSBRYGGAN

Arbetet med att renovera bryggan vid Tegeludden har nu startats. I helgen togs alla y-bommarna bort och demontering av T-järn och bryggvirke påbörjades. Nästa arbetspass är på lördag (9/11 kl 10) och målet är då att få bort så mycket av bryggans däck att det går att bedöma om bryggans stomme är i fullgott skick.

MÄTNING AV BOTTENFÄRGER

Nu har det utförts mätningar av bottenfärgerna på båtarna, upplagda på Kungsörs Segelsällskap och Arboga Båtklubbs slipområden.

(Ännu har ingen mätning av KMBK-båtar gjorts).

Mätningarna utfördes av Happy Boat. Företagets röntgenutrustning mäter förekomsten av tenn, koppar, zink och bly under vattenlinjen.

Som väntat fanns det ”helt rena” båtar – men också båtar med både koppar och tenn i bottenfärgen.
Inga åtgärder kommer att göras förrän Happy Boats slutliga rapport kommer till klubbarna.


I skrivande stund finns ännu inga riktlinjer för vilka giftnivåer som kan tolereras.

Det är beslut som kommer tas av kommunen. Sjöfartsverket är den myndighet som ytterst är ansvarig.

 

Vill du fördjupa dig i ämnet, läs vidare på den här länken.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/regler-om-batbottenfarg/

RIVA HUSEN PÅ HARSTEN…ELLER?

Hur ser myndigheten på våra byggnader på Harsten? Måste vi riva…eller får de står kvar? Blir det några straffavgifter, eller inte?
Vi har nu fått Västra Mälardalens Myndighetsförbund preliminära rapport.

– I september fick vi besök av Linda Engelmark och Ola Grönås från Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Våra byggnader på Harsten saknade bygglov och undantag från strandskyddet. Vilket är ytterst allvarligt.
– Nu har vi fått tjänstemännens preliminära rapport. Den visar att vi troligen får ha kvar våra tre byggnader. Vi behöver således inte riva – och vi får inga böter – under förutsättningen att nämnden går på tjänstemännens rekommendationer.

Så här skriver de i sin rapport:
“På ön fanns en verkstad/vedbod, en stuga och en toalettbyggnad
I övrigt fanns det ett par flytbryggor utlagda, på ena bryggan stod en liten bod/bastu

Enligt den information som har lämnats har vedbod och stugan byggts för mera än tio år tillbaka medan toabyggnaden byggdes ungefär för sju år sedan. Då vedbod och stugan har byggts för mera än tio år så får inte byggnadsnämnden förelägga om någon rättelse, exempelvis att ni skall riva byggnaderna eller söka bygglov för byggnaderna.

Preliminärt bedömer Linda Engelmark att det finns särskilda skäl för att ge dispens i efterhand från strandskyddet för byggnaderna.

Med syfte på att ni planerade att utöka stugans volym (taket fanns) så föreslår Västra Mälardalens Myndighetsförbund att ni lämnar in en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnaden samt att ni även söker bygglov och strandskyddsdispens för stugan och de två andra byggnaderna.”

Frostskydd av våra båtar

Som alla vet så får vi inte förorena vare sig mark eller vatten. Just nu är det aktuellt med glykolspill.

Ett sätt att helt undvika problemet är att använda produkten Vake Organisk Antifrostvätska som är giftfri och finns att köpa hos båttillbehörsbutikerna, ex Seasea.

OBS denna produkt kan inte användas som normal kylvätska inne i motorn, den tål inte den höga temperaturen som motorn har.

“GUBBFIKA” – varje TISDAG kl 10!

Vi träffas varje tisdagsförmiddag klockan 10 ända fram till sjösättningen nästa år.

Det har genom åren blivit en trevlig tradition att träffas och prata om allt mellan himmel och jord under en timma.

Det fina initiativet kom från Hans Thunberg en gång för länge sedan. (Hans har haft många bra idéer). Alla är välkomna, oavsett kön.